Faktoring jako sposób na finansowanie przedsiębiorstwa


Wrz 09 porady kredytowe


Faktoring jako sposób na finansowanie przedsiębiorstwa

Zatory płatnicze to ciągle duży problem polskich przedsiębiorstw. Już jedna niezapłacona faktura na dużą kwotę może przysporzyć problemów firmie, szczególnie małej. Nic dziwnego, że coraz popularniejszym rozwiązaniem wśród polskich przedsiębiorców staje się faktoring.

Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa za pomocą faktoringu zyskuje coraz więcej zwolenników w Polsce. W I półroczu 2017 roku już ponad 8,1 tys. firm skorzystało z tego rozwiązania, czyli o 12,5% więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. W czasie 6 miesięcy 2017 roku faktorzy działający na polskim rynku przejęli wierzytelności o łącznej wartości 83,6 mld zł, co oznacza wzrost o 13,6% w ujęciu rocznym. Faktoringiem objęto prawie 4 mln faktur (średnia wartość pojedynczej faktury wynosiła około 21,5 tys. zł). W I półroczu 2017 roku z tego rozwiązania korzystały przede wszystkim firmy z sektora produkcji, dystrybucji i transportu (źródło: http://faktoring.pl/files/informacje_prasowe/komunikat_prasowy_2Q_2017.pdf). Faktoring zyskuje coraz większe uznanie, ponieważ jest kompleksową usługą, która z jednej strony umożliwia finansowanie przedsiębiorstwa, a z drugiej – chroni przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahenta. To ryzyko nie jest wcale małe. Nawet połowa polskich przedsiębiorców skarży się na problemy z uzyskaniem płatności od kontrahentów. Najczęściej to kwoty rzędu 30-40 tys. zł. Co ciekawe, 16% firm posiadające opóźnienie płatności nie podejmuje żadnych działań w celu odzyskania pieniędzy (źródło: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/360814/big-infomonitor-nie-odpuszczaj-windykuj-online). Tymczasem wystarczyłoby skorzystać z faktoringu, aby skutecznie zabezpieczyć swoją płynność finansową.

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa, która polega na wykupie przez faktora (banki, wyspecjalizowane firmy) od faktoranta (przedsiębiorcy) wierzytelności, które powstały na skutek sprzedaży towarów lub usług kontrahentowi (dłużnik). Faktura musi zostać wystawiona z odroczonym terminem płatności. Umowa jest zawierana pomiędzy faktorem a faktorantem, ale trzecia strona (dłużnik) musi wyrazić zgodę na faktoring. Dzięki temu przedsiębiorca nie czeka na otrzymanie pieniędzy z faktury, ale pozyskuje środki zaraz po jej wystawieniu (przeważnie 80-90% wartości faktury). Natomiast kontrahent reguluje należność, przelewając pieniądze na konto faktora.

Na rynku dostępne są różne rodzaje faktoringu. Przedsiębiorca może zdecydować się na przykład na faktoring pełny bez regresu, w którym całkowita odpowiedzialność za spłatę należności przez dłużnika przechodzi na faktora. Wtedy faktorant nie musi przejmować się ewentualnymi problemami ze ściągalnością wierzytelności. Wszelkie ryzyko ponosi faktor lub ubezpieczyciel transakcji. Można także zdecydować się na faktoring niepełny z regresem. Wtedy odpowiedzialność za niewypłacalność dłużnika pozostaje przy faktorancie. W tym przypadku faktor może zażądać zwrotu pieniędzy za opłacone faktury.

Kto skorzysta z finansowania faktoringiem?

Z faktoringu mogą korzystać zarówno firmy duże, jak i średnie oraz małe. W wielu przypadkach to bardzo korzystne rozwiązanie. Od razu warto dodać, że jedne branże są oceniane przez faktorów jako bardziej ryzykowne, inne – mniej, co może się przekładać na wysokość opłat lub w ogóle na dostępność usługi. Za branże o niskim poziomie ryzyka są powszechnie uważane przez faktorów m.in. produkcja środków farmaceutycznych, wyrobów cukierniczych, pasz, przetwórstwo ryb i zbóż, sprzedaż części samochodowych lub artykułów spożywczych. Natomiast wysokim ryzykiem obarczone są takie branże jak na przykład sprzedaż hurtowa paliwa, transport, usługi deweloperskie, produkcja odzieży, obuwia, mebli itp. (źródło: http://www.qbusiness.pl/index.php?mact=News,cntnt01,print,0&cntnt01articleid=3161&cntnt01showtemplate=false&cntnt01returnid=51). Najważniejsze, aby przedsiębiorca, który przystępuje do umowy, posiadał wierzytelności wobec innych przedsiębiorstw, które są niewymagalne i bezsporne. Przyszły faktorant musi także spełnić często dodatkowe wymagania. Bardziej restrykcyjne są pod tym względem banki niż specjalistyczne firmy faktoringowe. Banki najczęściej oczekują, że przedsiębiorca nie będzie posiadał negatywnych wpisów w BIK, nie będzie figurował w rejestrach dłużników, przedstawi zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS itp. Czynniki, które najczęściej mogą uniemożliwiać zawarcie umowy faktoringowej to m.in. zła kondycja finansowa przedsiębiorcy, niewypłacalni kontrahenci lub duże ryzyko ich niewypłacalności, częste zwroty sprzedawanych towarów, brak stałych kontrahentów itp. Oczywiście nie oznacza to, że w takich sytuacjach faktoring rzeczywiście nie zostanie zawarty, ale może on wiązać się na przykład z wyższymi opłatami lub z dodatkowym zabezpieczeniem. W rzeczywistości każdy potencjalny faktorant podlega indywidualnej ocenie przez faktora.

Faktoring krok po kroku

Usługa faktoringu składa się tak naprawdę z kilku etapów. Pierwszy z nich to oczywiście zgłoszenie się przedsiębiorcy do faktora. Wtedy również trzeba przygotować różnego rodzaju dokumenty. Należy dostarczyć dokumenty rejestrowe, które obejmują m.in. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS, zaświadczenie o REGON, NIP, wszelkie pozwolenia i koncesje, listę członków zarządu, opinię bankową, pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań itp. Należy również dostarczyć dokumenty finansowe, na przykład zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS, sprawozdania finansowe, wykaz należności itp., a także inne, wymagane przez konkretnego faktora dokumenty. Potem negocjowane są warunki umowy, ustala się, które faktury będą podlegały cesji, jakie będą zasady obejmowania wierzytelności przez faktora. Badany jest także stan majątkowy faktoranta i jego sytuacja finansowa, sprawdzana jest wielkość obrotów i zawarte kontrakty. W końcu negocjowane są koszty faktoringu.

Gdy umowa wejdzie w życie, faktorant otrzymuje zaliczki za wystawione faktury. Z tych pieniędzy może na przykład finansować bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Między faktorantem a faktorem mogą być prowadzone rozliczenia w dwóch wariantach:

  • faktoring przyspieszony – spłata całej wierzytelności pomniejszona o koszty transakcji;
  • faktoring zaliczkowy – wypłata zaliczki (na przykład na poziomie 80-90% wartości faktury).

Kolejny etap to administrowanie wierzytelnością przez faktora, monitorowanie płatności i ewentualne prowadzenie działań windykacyjnych. Po uregulowaniu faktury przez dłużnika dokonywana jest kompensacja wypłaconej zaliczki, a także pobierane są ustalone prowizje i opłaty.

Koszty kontra korzyści z faktoringu

Koszty faktoringu to najczęściej wiele różnych elementów. Przeważnie odsetki od kapitału opierają się o stawki WIBOR, do czego doliczana jest jeszcze marża. Wysokość tego kosztu wiąże się z okresem finansowania, ponieważ oprocentowanie jest liczone proporcjonalnie do tego okresu. Do tego należy jeszcze doliczyć prowizję faktoringową, liczoną jako ustalony w umowie procent od wartości faktury brutto. Wysokość tego procentu jest ustalana indywidualnie. Całkowity koszt faktoringu zależy przede wszystkim od wysokości limitu finansowania (im wyższy obrót podlegający faktoringowi, tym mniejsza opłata), liczby faktur (ich duża ilość na niskie kwoty to wyższy koszt), od ilości kontrahentów (im więcej, tym niższe koszty) i ich wiarygodności (im wyższe ryzyko, tym wyższa opłata).

Koszty nie przysłaniają najczęściej korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z faktoringu. Przede wszystkim ten instrument finansowym to realne wsparcie sprzedaży, ponieważ środki pojawiają się na koncie firmy zaraz po dokonaniu transakcji. Nie trzeba angażować dodatkowych pieniędzy, aby wykreować kolejną sprzedaż. Faktoring zwiększa także konkurencyjność przedsiębiorcy, który może wystawiać faktury z dłuższym terminem płatności niż konkurencja, bez zagrożenia płynności finansowej firmy. Z drugiej strony przedsiębiorstwo szybciej pozyskuje gotówkę i może szybciej spłacać swoje zobowiązania, co czyni go bardziej wiarygodnym. Faktoring zwiększa także bezpieczeństwo transakcji, ponieważ faktor monitoruje należność i dba o jej terminowe uregulowanie. Faktor może także pomóc w ocenie wiarygodności nowego kontrahenta.

Wicej o kosztach faktoringu przeczytasz w artykule:

Ile kosztuje faktoring?

Faktoring może skutecznie konkurować z innymi formami finansowania przedsiębiorstw, na przykład z kredytem bankowym. W przeciwieństwie do niego, przy faktoringu przedsiębiorca nie musi wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową, a firma nie zwiększa swojego zadłużenia. Ważny jest także fakt, że w faktoringu nie ma nadmiernych kosztów, ponieważ opłaty dostosowują się do aktualnego poziomu sprzedaży. Jeśli chcesz skorzystać z potencjału, jaki oferuje faktoring, skontaktuj się z dobrym doradcą finansowym.