Sprawdź czemu firmy mają problem z uzyskaniem kredytu


Wrz 09 porady kredytowe


Sprawdź czemu firmy mają problem z uzyskaniem kredytu

Chociaż w ciągu kilku ostatnich lat poprawiła się sytuacja z dostępnością kredytów dla firm, nadal część z nich ma problem z pożyczeniem pieniędzy w banku. Tymczasem nie wszyscy przedsiębiorcy dysponują własnym kapitałem, aby inwestować i rozwijać firmę. W tej sytuacji zewnętrzne finansowanie bywa jedynym rozwiązaniem.

kredyt pod kontrakt

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce to już ponad 1,84 mln firm, z czego 253 tys. powstało w 2016 roku. Ich udział w wytwarzaniu polskiego PKB kształtuje się na poziomie 73,5%. Małe i średnie przedsiębiorstwa to również najwięksi pracodawcy, ponieważ zatrudniają 9,1 mln Polaków na 14,8 mln wszystkich pracujących. Sektor MSP inwestuje również co roku około 85,4 mld zł (źródło: https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2016_raport_msp_pl_clik.pdf). Niestety, nie wszyscy przedsiębiorcy mogą zdobyć środki na rozwój. Część firm ma poważny problem ze znalezieniem zewnętrznego finansowania z prostego powodu: banki nie chcą im udzielić kredytu. Dotyczy to szczególnie najmniejszych firm. Tymczasem dane pokazują, że kredyt bankowy nadal jest ważnym źródłem kapitału dla polskiego przedsiębiorcy.

Jak sektor MSP korzysta z kredytów?

Firma z ambicjami, która chce się rozwijać, nie może istnieć bez kapitału. Większość nakładów inwestycyjnych sektora MSP jest realizowanych środkami własnymi (64,1%), ale już 18,1% firm musi korzystać z kredytów krajowych lub zagranicznych. Warto pamiętać, że już samo założenie firmy bywa kapitałochłonne, chociaż na tym etapie udział kredytów bankowych nie jest duży i nie przekracza zazwyczaj 2,2%.

2016 rok nie był dobry dla wszystkich polskich przedsiębiorców. Wielu z nich musiało zmagać się z mniejszym popytem na ich produkty i usługi. W tym czasie 20% polskich firm zwracało uwagę, że dla nich pogorszyła się znacznie dostępność kredytów. Oczywiście dotyczyło to tylko niektórych branż i sektorów, jak na przykład budownictwo, gdzie szczególnie w I kwartale 2016 roku doszło do zatrzymania koniunktury, co zostało spowodowane między innymi zmniejszeniem się popytu na kredyty mieszkaniowe. Jednocześnie 28% przedsiębiorstw, które skorzystały z kredytu bankowego w 2016 roku, wskazywało wysokie koszty spłaty tych kredytów jako główne zagrożenie utraty płynności finansowej. Liczba takich przedsiębiorców zwiększyła się o 8% w porównaniu do 2015 roku. Na marginesie warto dodać, że nadal największym zagrożeniem dla płynności finansowej pozostają w Polsce opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów i utrata klientów (źródło: https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2016_raport_msp_pl_clik.pdf). Wróćmy jednak do kwestii kredytów. Pod koniec 2016 roku banki nie zmieniły istotnie kryteriów pożyczania pieniędzy, ale niestety, dotyczyło to jedynie dużych przedsiębiorstw. Małe i średnie firmy były w o wiele gorszej sytuacji, ponieważ dla nich kryteria udzielania kredytów zostały zaostrzone, szczególnie w segmencie pożyczek długoterminowych. Nie doszło również do złagodzenia kryteriów udzielania kredytów krótkoterminowych, co wcześniej kilkakrotnie zapowiadały największe banki. Należy również zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach doszło wręcz do podwyższenia pozaodsetkowych kosztów kredytu. Jedynie pojedyncze banki zdecydowały się łagodniej potraktować sektor MSP i złagodziły wymagania dotyczące zabezpieczeń kredytu. Nic dziwnego, że w tej sytuacji nie odnotowano zwiększonego popytu wśród małych i średnich przedsiębiorstw na finansowanie kredytem bankowym (źródło: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2016_4.pdf).

Zanim zastanowimy się, dlaczego polskie firmy z sektora MSP mają problem z uzyskaniem kredytu bankowego, warto jeszcze spojrzeć na sytuację na rynku kredytowym w bieżącym roku. I i II kwartał 2017 roku przyniosły dalsze zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale tym razem dotyczyło to kredytów krótkoterminowych. Wiele banków skróciło maksymalny okres kredytowania, doszło również do dalszego wzrostu pozaodsetkowych kosztów kredytu. Ostrzejszą politykę kredytową banki usprawiedliwiały wzrostem ryzyka związanego z kredytowaniem firm z niektórych branż (tym razem nie chodziło już o budownictwo, ale przede wszystkim o dystrybutorów sprzętu IT). Mimo wszystko zwiększył się popyt w sektorze MSP na kredyty długoterminowe, wykorzystywane do finansowania inwestycji (źródło: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2017_3.pdf). Nie oznacza to jednak, że wszystkie firmy, które poszukiwały kapitału w bankach, rzeczywiście otrzymały finansowanie.

Kredyt nie dla każdego

Jeszcze w 2013 roku Eurostat alarmował, że co druga polska firma nie ma szansy na kredyt. Wtedy największym problemem była zła historia kredytowa lub niska zdolność kredytowa. 4 lata temu byliśmy niechlubnym liderem w Unii Europejskiej pod względem liczby odrzuconych wniosków kredytowych przedsiębiorstw (źródło: http://biznes.interia.pl/firma/news/co-druga-mala-firma-bez-szans-na-kredyt,1960391,1852). Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Jak wynika z danych NBP, duże i średnie firmy nie napotykają już większych barier w dostępie do finansowania kredytem bankowym. Niestety, sytuacja najmniejszych firm nie uległa jednak zmianie. O ile duże i średnie przedsiębiorstwa w Polsce przeważnie wykazują bardzo dobrą płynność, niskie zadłużenie i wysoką rentowność, o tyle tego samego nie można powiedzieć o najmniejszych firmach. One postrzegane są jako kredytobiorca o podwyższonym ryzyku (źródło: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/dostepnosc-finansowania.pdf).

 

Do jednych z najczęstszych powodów odmowy przyznania kredytu nadal należy zła historia kredytowa firmy. Niestety, to sygnał dla banku, że przedsiębiorstwo źle zarządza swoim budżetem i nie traktuje spłaty zobowiązań kredytowych jako priorytet. Nie bez znaczenia jest także słaby cash flow. Rachunek przepływów pieniężnych jest ważnym czynnikiem, branym pod uwagę przy analizie wiarygodności firmy. Gdy przedsiębiorstwo nie generuje pozytywnych przepływów pieniężnych, wpływy są mniejsze niż wydatki, bank woli zrezygnować z udzielenia kredytu. Tutaj skutecznym rozwiązaniem mogłoby być przedstawienie przez firmę odpowiedniego zabezpieczenia, ale to kolejny problem, który sprawia, że przedsiębiorstwa nie otrzymują często kredytu. A jeśli firma działa jeszcze w branży, która uznawana jest w danym momencie za ryzykowną (na przykład dystrybucja sprzętu IT w I połowie 2017 roku), wtedy najczęściej nie ma żadnych szans na pieniądze z banku.

Zewnętrzne finansowanie to często jedyny sposób dla firmy, aby zdobyć środki na rozwój i umocnienie pozycji na rynku. Jak widać, nie zawsze uzyskanie kredytu w banku jest jednak łatwe. Jeśli szukasz takiego finansowania, skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy kredytowego, który pomoże Ci znaleźć odpowiednią ofertę kredytu.